Οι Υπηρεσίες μας


Υπηρεσίες


Ιδιώτες
 • Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Ε1 / Ε2 / Ε9
 • Δηλώσεις φόρου κληρονομιάς 
 • Συμπλήρωση δηλώσεων ακίνητων
 • Δηλώσεις μεταβολών προσωπικών στοιχείων στην Δ.Ο.Υ. 
 • Ρευματοδοτήσεις οικοδομών για ιδιώτες (συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων δηλώσεων για τα πιστοποιητικά της ΔΕΗ )
 • Συμπλήρωση ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων ιδιωτών
 • Μισθοδοσία ιδιωτών για κατ οίκον απασχόληση
 • Φορολογικές συμβουλές για την διαχείριση ακίνητης περιουσίας

Επαγγελματίες
 • Συμπλήρωση βιβλίου εσόδων / εξόδων, υποβολή Ε1 / Ε3 για επαγγελματίες
 • Συμπλήρωση και αποστολή όλων των φορολογικών έντυπων στην Δ.O.Υ. και σε κάθε αρμόδιο φορέα
 • Συμπλήρωση και αποστολή περιοδικών και εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ
 • Φορολογική και λογιστική υποστήριξη
 • Διεκπεραίωση εκκρεμών υποθέσεων 
 • Υπολογισμός και έκδοση μισθοδοσίας
 • Υποστήριξη σε πάσης φύσεως φορολογικά - εργατικά θέματα

Εταιρείες
 • Καταχώρηση έλεγχος και τήρηση βιβλίων Β και Γ κατηγορίας 
 • Παρακολούθηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
 • Επίβλεψη λογιστηρίου
 • Οργάνωση και στελέχωση λογιστηρίου
 • Υποβολή Ε3, Ε5 και Φ10 για ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΑΕ 
 • Φορολογική - φοροτεχνική και λογιστική υποστήριξη
 • Κατάρτιση ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων
 • Έλεγχος ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων νομικών προσώπων
 • Φορολογική υποστήριξη και συμβουλές σε θέματα μεγάλης ακίνητης περιουσίας
 • Πλήρη κάλυψη των εταιριών σε θέματα μισθοδοσίας και εργατικά θέματα
 • Εργασίες έναρξης και διακοπής εταιριών
 • Μετατροπή και συγχώνευση εταιριών
 • Καταστατικά εταιριών και σωματείων κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή μη
 • Εκπροσώπηση σε όλα τα φορολογικά και λογιστικά θέματα στις αρμόδιες υπηρεσίες
 • Συμβουλές σε θέματα επενδύσεων - επενδυτικά προγράμματα